Bài 29 Anken - Bài 3 trang 132...

Bài 29. Anken - Bài 3 trang 132 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) \(CH_2=CH-CH_3+H_2 \xrightarrow[]{Ni,t^0} CH_3-CH_2-CH_3\)

b) \(CH_3-CH=CH-CH_3+HCl \rightarrow CH_3-CH-CH_2-CH_3\)

\(\overset{|}{Cl}\)

\(\overset{OH}{|}\)

c) \(CH_2=C-CH_3+H_2O \xrightarrow[]{H^+} CH_3-C-CH_3\)

\(\overset{|}{CH_3}\)

(Sản phẩm chính)

d) \(nCH_2=CH-CH_2-CH_3 \xrightarrow[]{xt,t^0,p} (-CH_2-CH-)_n\)

\(\overset{|}{C_2H_5}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP