Bài 31 Luyện tập: Anken và Ankadien -...

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien - Bài 5 trang 138 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:

A. 25% ; B. 50% ; C. 60% ; D. 37,5%

Hãy chọn đáp án đúng

Hướng dẫn giải

\(CH_2=CH_2+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CH_2Br\)

\(CH_4+Br_2 \rightarrow \) không phản ứng

\(\Rightarrow\) \(V_{CH_4}\) = 1,12 (l)

\(V_{C_2H_4}\)= 4,48 - 1,12 = 3,36 (l)

%\(V_{C_2H_4}\) = \(\dfrac{1,12.100\%}{4,48} = \) 25%

Vậy chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP