Bài 31 Sắt - Bài 1 trang 141...

Bài 31. Sắt - Bài 1 trang 141 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Kim loại phản ứng với \(CuCl_2\) phải đứng trước Cu trong dãy điện hóa. Ag và Hg đứng sau Cu nên không phản ứng.

\(Ag + CuCl_2 \rightarrow\) không phản ứng

\(Hg + CuCl_2 \rightarrow\) không phản ứng

Do đó, đáp án A,C,D không phù hợp. Vì vậy chúng ta chọn B

Ví dụ:

\(Fe + CuCl_2 \rightarrow FeCl_2 + Cu\)

\(Mg + CuCl_2 \rightarrow MgCl_2 + Cu\)

\(Na + H_2O \rightarrow NaOH + \dfrac {1}{2} H_2\)

\(2NaOH + CuCl_2 \rightarrow Cu(OH)_2 + 2NaCl\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP