Bài 38 Hệ thống hóa về hiđrocacbon -...

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Bài 4 trang 172 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết phương trình hoá học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ số mol \(CO_2\) và số mol \(H_2O\) trong sản phẩm cháy của mỗi loại hiđrocacbon.

Hướng dẫn giải

Phản ứng đốt cháy của ankan: \(C_nH_{2n+2} + (\dfrac{3n+1}{2})O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O\)

Tỉ lệ mol : T = \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}} = \dfrac{n}{n+1}\)

Tương tự đối với các hiđrocacbon còn lại.

\(C_nH_{2n} + \dfrac{3n}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0} nCO_2 + nH_2O\)\(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}}\) = 1

\(C_nH_{2n-2} + (\dfrac{3n-1}{2})O_2 \xrightarrow[]{t^0} nCO_2 + (n-1)H_2O\)\(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}}\) > 1

\(C_nH_{2n-6} + (\dfrac{3n-3}{2})O_2 \xrightarrow[]{t^0} nCO_2 + (n-3)H_2O\)\(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}}\) > 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP