Bài 39 Phản ứng nhiệt hạch - Giải...

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch - Giải câu 3 Trang 203 - Sách giáo khoa V...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1. \(_{6}^{12}{C}+_{Z}^{A}{A}\rightarrow _{7}^{13}{N}\)

2. \(_{7}^{13}{N}\rightarrow _{6}^{13}{C}+_{Z}^{A}{X}\)

3. \(_{6}^{13}{C}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{7}^{14}{N}\)

4. \(_{7}^{14}{N}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{8}^{15}{O}\)

5. \( _{8}^{15}{O}\rightarrow _{7}^{15}{N}+_{Z}^{A}{X}\)

6. \(_{7}^{15}{N}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{6}^{12}{C}+_{Z}^{A}{X}\)

Hướng dẫn giải

1. \(_{6}^{12}{C}+_{Z}^{A}{A}\rightarrow _{7}^{13}{N}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khố:

\(12+A=13 \Rightarrow A=1\)

\(6+Z=7 \Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{1}^{1}{H}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{6}^{12}{C}+_{1}^1{}{H}\rightarrow _{7}^{13}{N}\)

2. \(_{7}^{13}{N}\rightarrow _{6}^{13}{C}+_{Z}^{A}{X}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(13=13+A \Rightarrow A=0\)

\(7=6+Z \Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{+1}^{0}{e}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{7}^{13}{N}\rightarrow _{6}^{13}{C}+_{+1}^{0}{e}\)

3. \(_{6}^{13}{C}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{7}^{14}{N}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(13+A=14 \Rightarrow A=1\)

\(6+Z=7\Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{1}^{1}{H}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{6}^{13}{C}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{7}^{14}{N}\)

4. \(_{7}^{14}{N}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{8}^{15}{O}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(14+A=15\Rightarrow A=1\)

\(7+Z=8 \Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{1}^{1}{H}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{7}^{14}{N}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{8}^{15}{O}\)

5. \( _{8}^{15}{O}\rightarrow _{7}^{15}{N}+_{Z}^{A}{X}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(15=15+A \Rightarrow A=0\)

\(8=7+Z\Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{+1}^{0}{e}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\( _{8}^{15}{O}\rightarrow _{7}^{15}{N}+_{+1}^{0}{e}\)

6. \(_{7}^{15}{N}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{6}^{12}{C}+_{Z}^{A}{X}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(15+1=12+A \Rightarrow A=4\)

\(7+1=6+Z \Rightarrow Z=2\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{2}^{4}{He}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{7}^{15}{N}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{6}^{12}{C}+_{2}^{4}{He}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP