Bài 40 Ancol - Bài 5 trang 187...

Bài 40. Ancol - Bài 5 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 12,20 gam hỗ hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na (dư) thu được 2,80 lit khí đktc.

a. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X?

b. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

a) \(C_2H_5OH + Na \rightarrow C_2H_5ONa + \dfrac{1}{2}H_2\)

\(xmol \) \( \dfrac{x}{2}mol \)

\(CH_3-CH_2-CH_2OH + Na \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2ONa + \dfrac{1}{2}H_2\)

\(ymol\) \( \dfrac{y}{2}mol \)

Ta có :

\(46x + 60y = 12,2 \) (1)

\( \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{2} = \dfrac{2,8}{22,4}\) (2)

Giải các phương trình ta được: \(: x=0,2 mol \)\(y=0,05mol.\)

\(m_{C_2H_5OH} = 46.0,2=9,2(g)\)

\(\%C_2H_5OH=\dfrac{9,2.100}{12.2} = 75,4\%\)

\( \%C_3H_7OH = 24,6\%\)

b) \(CH_3-CH_2OH + CuO \xrightarrow[]{t^0} CH_3-CHO + Cu + H_2O\)

\(CH_3-CH_2-CH_2OH + CuO \xrightarrow[]{t^0} CH_3 -CH_2-CHO + Cu + H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP