Be careful_______ these chemicals they may do harm_______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Be careful_______ these chemicals, they may do ha...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Be careful_______ these chemicals, they may do harm_______ your health.

with-to B. of-to C. x – for D. with – for

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

be careful with : cẩn thận với

do harm to: làm hại, có hại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP