Brandies is mentioned as an example of ______...

Brandies is mentioned as an example of ______.

0
Brandies is mentioned as an example of ______.
fresh plums used for making sweets.making jams, jellies and sweets from fruitsfrozen fruits eaten out of seasonusing fruits to make alcohol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
using fruits to make alcohol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP