Câu 28 C Cho chất X tác dụng...

Chương 1: Este - Lipit Câu 28. C Cho chất X tác dụng với một lượng vừ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Câu 28. C Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là:

A. HCOOCH=CH2.

B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH3.


D. CH3COOCH=CH-CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

từ (1) ta thấy x là este,

y là muối và z là anđehit (do tráng gương) ----->x có dạng là: r1cooh=chr2

từ (2) ---->t là muối amoni

từ (3) ------>t và z phải có cùng số nguyên tử cacbon đề thỏa mãn các điều kiện trên ta chọn x là: ch3cooch=ch2; y(ch3coona); z(ch3cho); t(ch3coonh4)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP