Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa
đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X
thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa
với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là
A. 20,15. B. 20,60. C. 23,35. D 22,15.

3 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
sao lại chia 2 vậy

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận
-1
à hiểu rồi k-1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP