Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH tỉ lệ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH tỉ lệ mol 1:1. Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH có xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là:

A. 8,10. B. 10,12. C. 16,20. D. 6,48.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

đây được gọi là dạng toán “đồng mol” nên ta coi 2 axit như 1 axit trung bình r –cooh và mrcooh = m (ch3cooh + m hcooh)/ 2 = (46 + 60) /2 = 53

→ r = 53 – 45 = 8

r –cooh ( 0,1 mol)+ c2h5oh -----> r –cooc2h5(0,1 mol) + h2o

số mol hai axit: n 2axit = 5,3 53 = 0,1 mol = neste

và este chính là: r –cooc2h5

nên khối lượng este là: meste =m rcooc2h5 = 0,1×(8 +12+ 32+29) × 0,8= 6,48 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP