Chia hỗn hợp X gồm CH3OH C2H4 OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp X gồm C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H4(OH)2, HCOOH, HOOC–COOH làm ba phần bằng nhau. Cho Na dư vào phần một, thu được 4,48 lít khí (đktc). Cho NaHCO3 dư vào phần 2, thu được 2,24 lít khí (đktc). Phần thứ 3 cho qua H2SO4 làm xúc tác đến khi phản ứng este hoá xảy ra hoàn toàn, thu được m gam este (giả sử các phản ứng không tạo thành hợp chất tạp chức). Giá trị của m là A. 5,95 B. 5,65 C. 6,25 D. 6,50

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nOH + nCOOH = 2nH2 = 0,4 Phần 2: nCOOH = nCO2 = 0,1 —> nOH = 0,3 Các este đều có số C bằng số O nên: mCOOCH2 < mEste < mHCOOCH3 —> 0,1.58 < mEste < 0,1.60 —> 5,8 < mEste < 6 —> mEste = 5,95

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP