Cho 10 gam hỗn hợp X gồm Zn...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 10 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và M...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 10 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Mg vào duns dịch HCl dư thu đưov dung dịch Y. Thêm tiếp KNO3 dư vào dung dịch Y thì thu được 0,672 lit khi NO duy nhất (đktc). Phần trăm khối lượng sắt có trong hỗn hợp X là

A. 5,6%. B. 16,8%. C. 50,4%. D. 33,6%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phản ứng với HCl: Mg + 2H+→ Mg2+ + H2

Zn + 2H+→ Zn2+ + H2

Fe + 2H+→ Fe2+ + H2

Nếu thêm tiếp NO3- :

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP