Cho 12 48 gam hỗn hợp gồm Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12,48 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12,48 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO có tỉ lệ mol 1 : 1 vào 200 ml dung dịch chứa H2SO4 0,45M và HCl 2M, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 7720 giây, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Hiệu suất điện phân đạt 100%, nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của m là. A. 18,62 gam B. 19,16 gam C. 18,44 gam D. 19,08 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe3O4 = nCuO = 0,04 —> nO = 0,2 nH2SO4 = 0,09 và nHCl = 0,4 —> nH+ = 0,58 nH+ > 2nO nên chất rắn tan hết Dung dịch X chứa Fe3+ (0,08), Fe2+ (0,04), Cu2+ (0,04), H+ (0,18), Cl- (0,4) và SO42- ne = It/F = 0,4 Tại anot: nCl2 = 0,2 Tại catot: Fe3+ + 1e —> Fe2+ 0,08…..0,08 Cu2+ + 2e —> Cu 0,04….0,08…..0,04 2H+ + 2e —> H2 0,18….0,18 ne còn lại = 0,06 Fe2+ + 2e —> Fe 0,03….0,06 m giảm = mCl2 + mCu + mH2 + mFe = 18,62 gam

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP