Cho 2 13 gam P2O5 vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,13 gam P2O5 và...

2
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,13 gam P2O5 vào dung dịch chứa x mol NaOH và 0,02 mol Na3PO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 6,88 gam hai chất tan. Giá trị của x là: A. 0,030. B. 0,050. C. 0,057. D. 0,139.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
nP2O5 = 0,015 Bảo toàn P —> nP = 0,05 Nếu sản phẩm là Na3PO4 (0,05) —> mNa3PO4 = 8,2 Nếu sản phẩm là Na2HPO4 (0,05) —> mNa2HPO4 = 7,1 Nếu sản phẩm là NaH2PO4 (0,05) —> mNaH2PO4 = 6 Dễ thấy 6 < 6,88 < 7,1 —> Sản phẩm là NaH2PO4 (u) và Na2HPO4 (v) nP = u + v = 0,05 m = 120u + 142v = 6,88 —> u = 0,01 và v = 0,04 Bảo toàn Na —> x + 0,02.3 = u + 2v —> x = 0,03

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP