Cho các chất: NaOH Cu Ba Fe AgNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất: NaOH; ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất: NaOH; Cu; Ba; Fe; AgNO3; NH3. Số chất phản ứng được với dung dịch FeCl3 là: A. 6. B. 4. C. 3. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tất cả đều tác dụng được với FeCl3: 3OH- + Fe3+ —> Fe(OH)3 Cu + 2Fe3+ —> Cu2+ + 2Fe2+ Ba + 2H2O —> Ba2+ + 2OH- + H2 Sau đó: 3OH- + Fe3+ —> Fe(OH)3 Fe + 2Fe3+ —> 3Fe2+ Ag+ + Cl- —> AgCl 3NH3 + 3H2O + Fe3+ —> Fe(OH)3 + 3NH4+

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP