Cho các phát biểu sau: a Dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng với Cu(OH)2/OH– tạo hợp chất màu xanh. (b) Ở điều kiện thường, etyl axetat là chất lỏng, dễ tan trong nước (c) Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. (d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được tripanmitin. (e) Fructozơ là đồng phân của glucozơ. (f) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, tạo phức màu tím (b) Sai, CH3COOC2H5 là chất lỏng ít tan trong H2O (c) Đúng, phenol có tính axit nhưng rất yếu. (d) Sai, hidro hóa hoàn toàn triolein thu được tristearin. (e) Đúng (f) Sai, amilopectin mới có mạch phân nhánh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP