X ở thể khí gồm C2H5CHO C4H9OH OHC-CHO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X ở thể khí gồm C2H5...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X ở thể khí gồm C2H5CHO, C4H9OH, OHC-CHO và H2. Trong X oxi chiếm 35,237% về khối lượng. Người ta lấy 2,8 lit khí X (đktc) tác dụng qua dung dịch brom (dư) thấy có 16 gam Br2 phản ứng. Mặt khác lấy m gam X cho qua bột Ni nung nóng được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho toàn bộ Y qua nước brom dư thì có 16,8 gam brom tham gia phản ứng. Nếu đốt cháy toàn bộ Y thì tổng khối lượng CO2 và H2O là 26,715 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất: A. 9,2 B. 9,8 C. 10,4 D. 12,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi nX = 0,125 và nBr2 = 0,1 —> nCHO = nBr2 = 0,1 —> nX = 1,25nCHO Trong m gam X, đặt a, b, c, d là số mol C2H5CHO, C4H9OH, OHC-CHO và H2 —> a + b + c + d = 1,25(a + 2c) (1) nO = a + b + 2c = 35,237%(58a + 74b + 58c + 2d)/16 (2) Bảo toàn liên kết pi: a + 2c = d + 0,105 (3) mCO2 + mH2O = 44(3a + 4b + 2c) + 18(3a + 5b + c + d) = 26,715 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,03; b = 0,0525; c = 0,06; d = 0,045 —> mX = 9,195

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP