Cho một lượng hỗn hợp X gồm oxit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng hỗn hợp X gồm oxit sắt (II), oxit sắt (III), lưu huỳnh, FeS2, CuS (trong đó O chiếm 16% khối lượng hỗn hợp X) tác dụng vừa đủ với 0,335 mol H2SO4 đặc nóng sinh ra 0,2125 mol khí SO2 và dung dịch Y. Nhúng thanh Mg dư vào dung dịch, sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh Mg tăng 2,8 gam (giả sử kim loại sinh ra bám hết vào thanh Mg). Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X tan hết vào HNO3 đặc nóng dư (giả sử chỉ tạo thành muối nitrat) thì khối lượng muối nitrat tạo thành bằng bao nhiêu, biết khối lượng hỗn hợp X dùng trong mỗi trường hợp là 10 gam. A. 27,96 B. 24,11 C. 18,43 D. 16,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành Fe (a), Cu (b), S (c) và O (0,1) mX = 56a + 64b + 32c + 0,1.16 = 10 (1) Bảo toàn S: 0,335 + c = (3a + 2b)/2 + 0,2125 (2) Cho Mg dư vào Y: m tăng = 56a + 64b – 24(3a + 2b)/2 = 2,8 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,1; b = 0,02; c = 0,0475 —> mFe(NO3)3 + mCu(NO3)2 = 27,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP