Đốt cháy hoàn toàn 0 25 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ba ancol cần dùng vừa đủ V lit khí oxi thu được H2O và 12,32 lít khí CO2. Mặt khác cho 0,5 mol X trên tác dụng hết với Na sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,32 lít khí H2. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V gần nhất với: A. 12,31 B. 15,11 C. 17,91 D. 8,95

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số C = nCO2/nX = 2,2 Số O = 2nH2/nX = 2,2 —> Số C = Số O —> Các ancol đều no, mạch hở. —> X dạng CnH2n+2On. CnH2n+2On + (n + 0,5)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O nO2 = 0,25(n + 0,5) = 0,675 —> V = 15,12 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP