Cho m gam hỗn hợp A gồm 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp A ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ X, Y, Z với (50 < MX < MY < MZ, X, Y, Z chỉ chứa hai nhóm chức trong số hai loại chức sau: nhóm chức andehit, ancol bậc 1). Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với Na, sau phản ứng hoàn toàn thu được 4,48 lít H2 (đktc). Mặt khác, cho 2m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 172,8 gam Ag. Đốt cháy hoàn toàn 3m gam hỗn hợp A, sản phẩm cháy thu được tác dụng tối đa với 4800 ml dung dịch NaOH 1M. Tìm giá trị của m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,2 —> nCH2OH = 0,4 nCHO = nAg/2 = 0,4 nNaOH = 1,6 —> nCO2 = 0,8 Dễ thấy nCO2 = nCHO + nCH2OH nên X không còn C nào khác ngoài các nhóm CHO và CH2OH —> mX = mCHO + mCH2OH = 24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP