Cho dung dịch X chứa 0 05 mol...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho dung dịch X chứa 0,05 mol Al3+; 0...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho dung dịch X chứa 0,05 mol Al3+; 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol NO3 –; x mol Cl– ; y mol Cu2+. – Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 43,05 gam kết tủa. – Nếu cho 450 ml dung dịch NaOH 1,0M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là (Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn) A. 12,65 gam. B. 10,25 gam. C. 12,15 gam. D. 8,25 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

- Tác dụng với AgNO3 dư thu được kết tủa là AgCl: nAgCl = 43,05 : 143,5 = 0,3 mol

- BTĐT: 3nAl3+ + 2nMg2+ + 2nCu2+ = nNO3- + nCl-

=> 0,05.3 + 0,1.2 + 2nCu2+ = 0,1 + 0,3

=> nCu2+ = 0,025 mol

- Cho 0,45 mol NaOH tác dụng với dung dịch X:

nOH- (0,45) > 3nAl3+ + 2nMg2+ +2nCu2+ (=0,4)

=> Al(OH)3 bị hòa tan 1 phần

=> nOH- = 2nMg2+ + 2nCu2+ + 4nAl3+ - nAl(OH)3 hay 0,45 = 0,1.2 + 0,025.2 + 4.0,05 – nAl(OH)3

=> nAl(OH)3 = 0

m = mMg(OH)2 + mCu(OH)2 = 0,1.58 + 0,025.98 = 8,25 gam

Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP