Cho từ từ 300 ml dung dịch NaHCO3...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho từ từ 300 ml dung dịch NaHCO3 0...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho từ từ 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, K2CO3 0,2M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M; NaHSO4 0,6M thu được V lít CO2 thoát ra ở đktc và dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 100 ml dung dịch KOH 0,6M; BaCl2 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là A. 1,0752 và 22,254g. B. 1,0752 và 23,436. C. 0,448 và 25,8. D. 0,448 và 11,82.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

nH+ = nHCl + nNaHSO4 = 0,02 + 0,06 = 0,08 mol

nHCO3- = 0,03 mol

nCO32- = 0,06 mol

nH+ < nHCO3- + 2nCO32- nên H+ phản ứng hết Khi cho từ từ

HCO3 - và CO3 2- vào H+ thì phản ứng xảy ra đồng thời theo đúng tỉ lệ mol: HCO3 - + H+ → H2O + CO2

x x x

CO3 2- + 2H+ → H2O + CO2

2x 4x 2x

=> nH+ = x + 4x = 0,08

=> x = 0,016 mol

=> VCO2 = 3x.22,4 = 1,0752 lít

Dung dịch sau phản ứng gồm: HCO3 - 0,014);

CO3 2- 0,028); SO4 2- (0,06)

Khi thêm OH- ( 0,06) và Ba2+ (0,15) vào: HCO3 - + OH- → CO3 2- + H2O

0,014 →0,014→ 0,014

Ta thấy: nBa2+ (0,15) > nSO42- + nCO32- (0,06 + 0,014 + 0,028 = 0,102)

=> Ba2+ hết Kết tủa gồm: BaSO4 (0,06) và BaCO3 (0,042)

=> m kết tủa = 22,254 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP