Cho 6 72 gam hỗn hợp gồm Fe...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 6,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 6,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với 500 mL dung dịch HNO3 a (M) loãng dư thu được 0,448 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 8,4 gam Fe. Giá trị của a là A. 1,50. B. 0,88. C. 1,00. D. 0,58.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Quy đổi 6,72 gam Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 thành Fe và O.

6,72g Fe:x mol

O: ymol

--------------> HNO3 dư ra X gồmFe3+ x;H+; NO3-+ NO:0,02 mol

56x+16y=6,72 mol

3x=2y+3.0,02(Bte)

=> x=0,09mol và y =0,105 mol

Fe+2Fe3+--------->3Fe2+

0,045->0,09

3Fe +8H+ + 2NO-3---------->3Fe2+ + 2NO+ 4H2O

0,105-->0,28

BTDT: nNO3(x mol )= 3Fe3+ + nH+=3.0,09+0,28=0,55

----n HNO3=n NO3-(X)+ n NO=0,55+0,02=0,57

-> a=0,57/0,5=1,14

Giá trị a gần nhất với giá trị 1,0. Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP