Thực hiện các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) C...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho hỗn hợp gồm 2a mol Na và a mol Al vào lượng nước dư.

(2) Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3

. (3) Cho dung dịch chứa a mol KHSO3 vào dung dịch chứa a mol KHCO3.

(4) Cho dung dịch chứa a mol BaCl2 vào dung dịch chứa a mol CuSO4.

(5) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3.

(6) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol CuSO4.

(7) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2:1) vào dung dịch HCl dư.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phương pháp:

Dựa vào tính chất hóa học của các chất và viết PTHH.

Hướng dẫn giải:

(1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2a --------------------->2a

Al + NaOH → NaAlO2 + 3/2H2

a → adư a ----->a

Dung dịch sau gồm: NaAlO2 và NaOH

(2) Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

a a a a

=> Dung dịch sau gồm: CuSO4 và FeSO4 (3) KHSO3 + KHCO3 → K2SO3 + H2O + CO2

a a a

Dung dịch sau gồm: K2SO3

(4) BaCl2 + CuSO4 → BaSO4↓ + CuCl2

a a a a

Dung dịch sau gồm: CuCl2 (vì BaSO4 kết tủa)

(5) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

a a a

Dung dịch sau gồm Fe(NO3)3

(6) Na2O + H2O → 2NaOH

a 2a

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

a 2a a

Dung dịch sau gồm: Na2SO4

(7) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

2 4

Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

1 → 1 dư 3 → 1 → 1

Dung dịch sau gồm: FeCl3,CuCl2, FeCl2 Như vậy chỉ có thí nghiệm (2) thu được 2 muối

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP