Este Z đơn chức mạch hở được tạo...

Chương 1: Este - Lipit Este Z đơn chức, mạch hở được tạo ra thành từ ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este Z đơn chức, mạch hở được tạo ra thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là A. C2H3COOH và CH3OH. B. CH3COOH và C3H5OH. C. HCOOH và C3H7OH. D. HCOOH và C3H5OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

BTKL: mO2 = mCO2 + mH2O – mZ = 0,1.44 + 0,075.18 – 2,15 = 3,6 gam

=> nO2 = 0,1125 mol

BTNT “O”: nO(Z) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 2.0,1 + 0,075 – 2.0,1125 = 0,05 mol

=> n muối = nZ = nO(Z)/2 = 0,025 mol

MZ = 2,15:0,025 = 86 (C4H6O2)

M muối = 2,75:0,025 = 110 (CH2=CH-COOK)

Vậy Z là CH2=CH-COOCH3 được tạo bởi C2H3COOH và CH3OH

Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP