Cho phương trình: x3 + 3x2 – 24+m...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Cho phương trình: x3 + 3...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Cho phương trình: x3 + 3x2 – (24+m)x -26 –n= 0. Tìm hệ thức lieeb hệ giữa m và n để 3 nghiệm phân biệt x1,x2,x3 lập thành một cấp số cộng

A. 3m =n B. m =3n

C. m =n D. m + n =0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C

Vì ba nghiệm phân biệt x1, x2, x3 lập thành một cấp số cộng nên Ta có thể đặt: x1 = xo – d, x2=xo, x3=xo = d (d≠0)

Theo giả thuyết Ta có: x3+3x2 – (24+m)x – 26- n= (x – x1)(x-x2)(x-x3)

=(x-xo+d)(x-xo)(x-xo-d)= x3 – 3xox2+ (3xo2-d2)x-xo3+ xod2 với mọi x

Vậy với m=n thì ba nghiệm phân biệt cảu phương trình lập thành một cấp số cộng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP