Cho sơ đồ chuyển hóa: C3H6 2 dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ chuyển hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Cho sơ đồ chuyển hóa: C3H6 2 dung dich Br ¾¾¾¾¾® X NaOH ¾¾¾® Y 0 CuO,t ¾¾¾®Z 2O ,xt ¾¾¾®T 0 3 CH OH,t ,xt ¾¾¾¾¾® E (Este đa chức). Tên gọi của Y là: A. propan-1,3-điol. B. propan-1,2-điol. C. propan-2-ol. D. glixerol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP