Hai chất X và Y có cùng công...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Hai chất X và Y có cùng c...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C2H4O2. Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO3. Công thức của X, Y lần lượt là:

A. HOCH2CHO, CH3COOH

B. HCOOCH3, HOCH2CHO

C. CH3COOH, HOCH2CHO

D. HCOOCH3, CH3COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP