Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng (...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): (a) X -> X1 + X2 (b) X1 -> X3 + 2H2 (c) X -> X4 + 4H2 (d) X2 + X4 -> X5 (e) X5 -> X6 + H2 (f) nX3 + nX6 -> X7 Biết X là hiđrocacbon, X7 là polime có phân tử khối của một mắt xích bằng 158. Công thức của X là: A. C7H16 B. C5H12 C. C4H10 D. C6H14

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX7 = 158 —> X7 là (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5-CH2-)n (Cao su Buna-S) (b) —> X3 là CH2=CH-CH=CH2 và X1 là CH3-CH2-CH2-CH3 (f) —> X6 là C6H5-CH=CH2 (e) —> X5 là C6H5-CH2-CH3 (d) —> X2 là C2H4, X4 là C6H6 (c) —> X là C6H14

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP