Cho số thực $x>0 $ Chọn đẳng thức...

Cho số thực $x>0.$ Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau:

0
Cho số thực $x>0.$ Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau:
$\int{\frac{\ln x}{x}.dx}=2\ln x+C.$$\int{\frac{\ln x}{x}.dx}={{\ln }^{2}}x+C.$$\int{\frac{\ln x}{x}.dx}={{\ln }^{2}}x+C.$$\int{\frac{\ln x}{x}.dx}=\frac{1}{2}{{\ln }^{2}}x+C.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\int{\frac{\ln x}{x}.dx}=\frac{1}{2}{{\ln }^{2}}x+C.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP