Có các kim loại: Hg Au Cu Sn...

Có các kim loại: Hg, Au, Cu, Sn, Mg, K. Dãy sắp xếp các kim loại sau ...

0
Có các kim loại: Hg, Au, Cu, Sn, Mg, K. Dãy sắp xếp các kim loại sau theo tính khử giảm dần là
K > Mg > Sn > Hg > Cu > Au.Hg > Au > Cu > Sn > Mg > K.K > Mg > Sn > Cu > Hg > Au.K > Mg > Sn > Cu > Au > Hg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
K > Mg > Sn > Cu > Hg > Au.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP