Có các thí nghiệm sau: a Cho a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có các thí nghiệm sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có các thí nghiệm sau: a) Cho a mol NaHCO3 tác dụng với a mol KHSO4. b) Cho a mol CO2 tác dụng với 1,6a mol NaOH. c) Cho a mol Cu tác dụng với a mol Fe2(SO4)3. d) Cho a mol Fe tác dụng với 3a mol HNO3 thu được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. e) Cho a mol Mg tác dụng với HNO3 dư thu được 0,2a mol N2O (sản phẩm khí duy nhất). Số thí nghiệm mà dung dịch có chứa hai muối sau phản ứng là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) 2NaHCO3 + 2KHSO4 —> Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O (b) nNaOH/nCO2 = 1,6 —> Tạo 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 (c) Cu + Fe2(SO4)3 —> CuSO4 + 2FeSO4 (d) nH+ = 3a —> nNO = 0,75a Dễ thấy 2nFe < 3nNO < 3nFe nên sản phẩm chứa 2 muối Fe2+ và Fe3+ (e) nMg = a —> ne = 2a nN2O = 0,2a —> ne nhận tạo khí = 1,6a < 2a —> Còn NH4+ —> Tạo 2 muối Mg2+ và NH4+.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP