Có hỗn hợp các chất Na2CO3 MgCO3 CaCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có hỗn hợp các chất ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có hỗn hợp các chất Na2CO3, MgCO3, CaCO3 và Fe2O3. Hãy dùng phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại tương ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hòa tan vào H2O, chỉ có Na2CO3 tan. Điều chế Na bằng cách: Na2CO3 —> NaCl —> Na Sục CO2 dư vào 3 chất rắn còn lại, có mặt H2O: MgCO3 + CO2 + H2O —> Mg(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O —> Ca(HCO3)2 Lọc thu lấy Fe2O3, khử bằng H2 dư thu được Fe. Phần dung dịch cô cạn rồi nung nóng, thu được MgO và CaO. Hòa tan vào H2O, chỉ CaO tan: CaO —> Ca(OH)2 —> CaCl2 —> Ca Lọc lấy MgO không tan: MgO —> MgCl2 —> Mg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP