Hỗn hợp chất rắn A có khối lượng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp chất rắn A c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp chất rắn A có khối lượng 78,4 gam gồm Mg, Al, Fe. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 58 gam khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ). Mặt khác nếu lấy 1,47 mol A cho tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được dung dịch B. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch B thu được kết tủa C. Lọc C, nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 58,8 gam chất rắn D. Thành phần % khối lượng Al trong A gần nhất với: A. 17,5% B. 34,4% C. 28,0% D. 24,0%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Mg, Al, Fe trong 78,4 gam A mA = 24a + 27b + 56c = 78,4 (1) ne = 2a + 3b + 3c = 3.58/30 (2) Trong 1,47 mol A: nA = ka + kb + kc = 1,47 (3) mD = 40ka + 160kc/2 = 58,8 —> ka + 2kc = 1,47 (4) (3)(4) —> kb = kc —> b = c Kết hợp (1)(2) —> a = 0,5; b = c = 0,8 —> %Al = 27,55%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP