Dãy các chất đều có khả năng tham...

Chương 2: Cacbohiđrat Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân là:
A. Glucozơ, fructozơ, tinh bột. B. Saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ.
C. Glucozơ, saccarozơ, tinh bột. D. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP