Để đo gia tốc trọng trường g ở...

Để đo gia tốc trọng trường \[g\] ở một nơi trên trên trái đất, người ...

0
Để đo gia tốc trọng trường \[g\] ở một nơi trên trên trái đất, người ta đã thả một viên bi rơi xuống một giếng sâu \[h=495,21\pm 0,5\] m. Thời gian rơi của viên bi đo được là \[t=10,05\pm 0,01\] s. Giá trị của gia tốc rơi tự do là
$\text{9,81 }\!\!\pm\!\!\text{ 0,01 m/}{{\text{s}}^{2}}$. $\text{10 }\!\!\pm\!\!\text{ 0,02 m/}{{\text{s}}^{2}}$.$\text{9,81 }\!\!\pm\!\!\text{ 0,03 m/}{{\text{s}}^{2}}$. $\text{9,81 }\!\!\pm\!\!\text{ 0,021 m/}{{\text{s}}^{2}}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Ta có \[h=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}\]→ \[g=\frac{2h}{{{t}^{2}}}\]. → Giá trị trung bình của phép đo \[\overline{{{g}_{{}}}}=\frac{2\overline{{{h}_{{}}}}}{{{\overline{t}}^{2}}}=\frac{2.495,21}{10,{{05}^{2}}}=9,805896\]m/s2 → Sai số tuyệt đối của phép đo \[\Delta g=\overline{{{g}_{{}}}}\left( \frac{\Delta h}{\overline{{{h}_{{}}}}}+2\frac{\Delta t}{\overline{{{t}_{{}}}}} \right)=9,805896\left( \frac{0,5}{495,21}+2\frac{0,01}{10,05} \right)=0,0294\]m/s2. Kết quả phép đo \[g=9,81\pm 0,03\]m/s2 → Đáp án C

$\text{9,81 }\!\!\pm\!\!\text{ 0,03 m/}{{\text{s}}^{2}}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP