Điểm cực tiểu của hàm số y =...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Điểm c...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Điểm cực tiểu của hàm số y = x4 + 4x2 + 2 là:

A. x = 1 B. x = √2 C. x = 0 D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: y' = 4x3 + 8x, y'' = 12x2 + 8. y' = 0 <=> 4x(x2 + 2) = 0 <=> x = 0

y''(0) = 2 > 0. do đó hàm số đạt cực tiểu tại x = 0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP