Đốt cháy hoàn toàn 0 15 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol mạch hở, thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Biết rằng giữa 2 phân tử ancol hơn kém nhau không quá 2 nguyên tử cacbon. Nếu 8,8 gam X qua bột CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu đuợc hỗn hợp khí và hơi Y (giả sử chỉ xảy ra sự oxi hóa ancol bậc một thành andehit). Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch AgNO3 1M trong NH3 đun nóng. Giá trị V là: A. 0,7 B. 0,45 C. 0,6 D. 0,65

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số C = nCO2/nX = 2 Hai ancol không thể cùng 3C và hơn kém nhau không quá 2C, mặt khác nCO2 = nH2O nên X gồm CH3OH và CH≡C-CH2OH. Trong 8,8 gam X chứa nCH3OH = nCH≡C-CH2OH = 0,1 —> Y gồm HCHO (0,1) và CH≡C-CHO (0,1) —> nAgNO3 = 0,1.4 + 0,1.3 = 0,7 —> V = 0,7 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP