Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm 3 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ và số mol của Y bé hơn số mol của X) tạo thành từ cùng một axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm –COOH) và ba ancol no (số nguyên tử C trong mỗi ancol đều nhỏ hơn 4). Thủy phân hoàn toàn 34,8 gam M bằng 490 ml dung dịch NaOH 1M (dư 40% so với lượng phản ứng). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 38,5 gam chất rắn khan. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 34,8 gam M trên thì thu được CO2 và 23,4 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Y trong M là A. 34,01% B. 43,10% C. 24,12% D. 32,18%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,49 —> nNaOH pư = 0,35 và nNaOH dư = 0,14 M là RCOOA (0,35 mol) —> Chất rắn gồm RCOONa (0,35) và NaOH dư (0,14). Khối lượng chất rắn là 38,5 gam —> R = 27 —> CH2=CH- Trong este M có: nO = 0,7 & nH = 2nH2O = 2,6 —> nC = 1,75 Gọi k là độ không no trung bình: nM = (nH2O – nCO2) / (1 – k) —> k = 16/7 —> Phải có chất có k > 2 —> Có este vòng. TH1: X: CH2=CH-COOCH3 (a) Y: CH2=CH-COOC2H5 (b) Z: CH2=CH-COOC3H5 (c) (Xiclopropyl acrylat) nM = a + b + c = 0,35 mM = 86a + 100b + 112c = 34,8 nH2O = 3a + 4b + 4c = 1,3 —> a = 0,1 và b = 0,15 và c = 0,1 Loại vì b > a TH2: X: CH2=CH-COOCH3 (a) Y: CH2=CH-COOC3H5 (b) Z: CH2=CH-COOC3H7 (c) nM = a + b + c = 0,35 mM = 86a + 112b + 114c = 34,8 nH2O = 3a + 4b + 5c = 1,3 —> a = 0,175 và b = 0,1 và c = 0,075 Thỏa mãn vì a > b —> %Y = 32,18%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP