Cho m gam bột Fe vào bình kín...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam bột Fe vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam bột Fe vào bình kín chứa đồng thời 0,072 mol O2 và 0,036 mol Cl2, rồi đốt nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp chất rắn chứa các oxit sắt và muối sắt. Hòa tan hết hốn hợp này trong một lượng dung dịch HCl (lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi kết thúc các phản ứng thì thu được 63,936 gam kết tủa (biết sản phẩm khử của N+5 là khí NO duy nhất). Giá trị của m là? A. 6,72 B. 7,728 C. 8,064 D. 8,736

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,072 —> nH2O = 0,144 —> nHCl phản ứng = 0,288 —> nHCl dư = 0,072 Bảo toàn Cl —> nAgCl = 2nCl2 + nHCl đã dùng = 0,432 m↓ = 63,936 —> nAg = 0,018 nNO = nH+ dư / 4 = 0,018 Bảo toàn electron: 3nFe = 4nO2 + 2nCl2 + 3nNO + nAg —> nFe = 0,144 —> mFe = 8,064

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP