Hòa tan hoàn toàn 52 8 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 52...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X, chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 28 gam chất rắn. Phần 2 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 1M Xác định khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu và tính giá trị của V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mỗi phần chứa Fe3O4 (a) và Cu (b) —> 232a + 64b = 52,8/2 Nung Y trong không khí được Fe2O3 (1,5a) và CuO (b) —> 160.1,5a + 80b = 28 —> a = 0,1 và b = 0,05 Vậy ban đầu Fe3O4 (0,2) và Cu (0,1) Bảo toàn electron: 5nKMnO4 = a + 2b —> nKMnO4 = 0,04 —> V = 40 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP