Hỗn hợp A gồm FeO Fe2O3 FeCO3 Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm FeO, F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, FeCO3, Al, Al2O3, Mg và MgO. Hòa tan 19,19 gam A vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1M và NaNO3 0,1M. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chỉ chứa 68,39 gam muối và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm H2, CO2, N2. Thêm tiếp dung dịch AgNO3 dư vào X thấy tách ra một chất kết tủa duy nhất có khối lượng 200,9 gam, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z rồi đem toàn bộ chất rắn thu được nung trong không khí tới khối lượng không đổi thì thấy xuất hiện 90,85 gam chất rắn, đồng thời thoát ra hỗn hợp khí T. Biết tỉ khối của Y so với H2 bằng 11, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích của NO2 trong T gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 72,1%. B. 79,3%. C. 72,4%. D. 72,7%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + AgNO3 —> Kết tủa duy nhất là AgCl —> X không có Fe2+. nHCl = nAgCl = 1,4 —> nNaNO3 = 0,14 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,62 Đặt a, b, c, d là số mol H2, CO2, N2, NH4+ nY = a + b + c = 0,12 mY = 2a + 44b + 28c = 0,12.2.11 nN = 2c + d = 0,14 nH = 2a + 4d + 0,62.2 = 1,4 —> a = 0,04; b = 0,02; c = 0,06; d = 0,02 X gồm Na+ (0,14), NH4+ (0,02), Cl- (1,4) và Al3+, Fe3+, Mg2+ (Gọi chung 3 ion này là Rz+) —> mRz+ = 15,11 Bảo toàn điện tích —> Mol điện tích dương của Rz+ là 1,24 (mol) Đặt nAgNO3 đã dùng = u —> nAg+ dư = u – 1,4 Z gồm Na+ (0,14), NH4+ (0,02), NO3- (u), Ag+ dư (u – 1,4) và Al3+, Fe3+, Mg2+. Cô cạn và nung Z thu được: NaNO2 (0,14), Ag (u – 1,4) và các oxit bao gồm Rz+ và O2- (1,24/2 = 0,62) m rắn = 0,14.69 + 108(u – 1,4) + 15,11 + 0,62.16 = 90,85 —> u = 1,92 Phần khí T thoát ra bao gồm: + Từ NaNO3 (0,14) —> O2 (0,07) + Từ NH4NO3 (0,02) —> N2O (0,02) và H2O (0,04) + Từ R(NO3)z —> NO2 (1,24) và O2 (1,24/4 = 0,31) + Từ AgNO3 dư (u – 1,4 = 0,52) —> NO2 (0,52) và O2 (0,26) Vậy T gồm O2 (0,64), N2O (0,02), H2O (0,04), NO2 (1,76) —> %VNO2 = 71,54%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP