Đốt cháy hoàn toàn 20 12 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 20,12 gam hỗn hợp X gồm hai este đều no, đơn chức, mạch hở cần dùng 1,27 mol O2. Mặt khác đun nóng 20,12 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đun nóng hoàn toàn Y với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 8,24 gam hỗn hợp gồm ba ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,8. B. 0,8. C. 2,0. D. 0,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 —> nCO2 + nH2O —> nO2 = 20,12(1,5n – 1)/(14n + 32) = 1,27 —> n = 4,9 nZ = nY = nX = 0,2 —> Tách H2O ancol thu được nH2O = 0,1 —> mY = m ete + mH2O = 10,04 —> MY = 50,2 —> Y gồm C2H5OH (0,14) và C3H7OH (0,06). Đặt x, y là số C của 2 muối tương ứng. nC = 0,14(x + 2) + 0,06(y + 3) = 0,2n —> 7x + 3n = 26 —> x = 2 và n = 4 là nghiệm duy nhất Muối gồm CH3COONa (0,14) và C3H7COONa (0,06) —> Tỉ lệ mCH3COONa : mC3H7COONa = 1,74

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP