Tổng số liên kết pi và số vòng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tổng số liên kết pi ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tổng số liên kết pi và số vòng trong phân tử este (không chứa nhóm chức nào khác) tạo bởi glixerol và axit adipic là: A. 0 B. 6 C. 7 D. 8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Axit C4H8(COOH)2 và ancol C3H5(OH)3 —> Este (C4H8)3(COO)6(C3H5)2 hay C24H34O12 —> k = (24.2 + 2 – 34)/2 = 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP