Hỗn hợp X gồm một este no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một este no, đơn chức và một este no, hai chức đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 22,76 gam X cần dùng 1,27 mol O2­, thu được CO2 và H2O. Nếu đun nóng 22,76 gam X cần dùng 260 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đều đơn chức và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12,54 gam. Tỉ lệ a : b có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 0,9. B. 1,2. C. 0,8. D. 1,3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nY = nNaOH = 0,26 —> nH2 = 0,13 —> mY = m tăng + mH2 = 12,8 Đốt X —> nCO2 = u và nH2O = v Bảo toàn khối lượng: 44u + 18v = 22,76 + 1,27.32 Bảo toàn O: 2u + v = 0,26.2 + 1,27.2 —> u = 1,04 và v = 0,98 nEste hai chức = u – v = 0,06 nEste đơn chức = 0,26 – 0,06.2 = 0,14 Z gồm R(COONa)2 (0,06) và R’COONa (0,14) Bảo toàn khối lượng: mZ = 0,06(R + 134) + 0,14(R’ + 67) = mX + mNaOH – mY —> 3R + 7R’ = 147 —> R = 14 và R’ = 15 là nghiệm duy nhất. A là CH3COONa (0,14) —> a = 11,48 B là CH2(COONa)2 (0,06) —> b = 8,88 —> a : b = 1,33

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP