Hỗn hợp E gồm một este X CnH2nO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm một es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm một este X (CnH2nO2) và một este Y (CmH2m-4O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 14,88 gam E, thu được CO2 và 8,64 gam H2O. Nếu đun nóng 14,88 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm các ancol đều no, đơn chức và m gam hỗn hợp muối. Dẫn toàn bộ Z qua ống sứ chứa CuO đun nóng, thu được hỗn hợp T gồm hai anđehit; đồng thời thấy khối lượng ống sứ giảm 3,84 gam. Giá trị m là A. 23,40 gam. B. 18,68 gam. C. 16,24 gam. D. 20,08 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nZ = nO = 3,84/16 = 0,24 Trong phản ứng đốt E, đặt nO2 = u và nCO2 = v, nH2O = 0,48 Bảo toàn khối lượng: 14,88 + 32u = 44v + 8,64 Bảo toàn O: 0,24.2 + 2u = 2v + 0,48 —> u = v = 0,52 Đặt x, y là số mol X, Y. nZ = x + 2y = 0,24 nCO2 – nH2O = 2y —> x = 0,2 và y = 0,02 nC = 0,2n + 0,02m = 0,52 —> 10n + m = 26 Do n ≥ 2 và m ≥ 6 nên n = 2 và m = 6 là nghiệm duy nhất. Để sản phẩm xà phòng hóa thu được hỗn hợp ancol no, đơn chức thì: X là HCOOCH3 (0,2) và Y là HCOO-CH=CH-COO-C2H5 (0,02) Muối gồm HCOOK (0,22) và OHC-CH2-COOK (0,02) —> m muối = 21

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP