Đốt cháy photpho theo sơ đồ: P +...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy photpho the...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy photpho theo sơ đồ: P + O2 —> P2O5 a) Lập phương trình phản ứng b) Cần bao nhiêu lít oxi để đốt cháy hết 15,5g photpho c) Để tạo ra 28,4 gam P2O5 cần bao nhiêu lít không khí (biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
4P + 5O2 —> 2P2O5 nP = 15,5/31 = 0,5 Tỉ lệ: Cứ 4 mol P phản ứng vừa đủ với 5 mol O2 …………0,5………………………………..x……….. —> x = 0,5.5/4 = 0,625 —> V = 0,625.22,4 = 14 lít c. nP2O5 = 0,2 Tỉ lệ: Để tạo ra 2 mol P2O5 cần 5 mol O2 ………………….0,2………………..y……. —> y = 0,2.5/2 = 0,5 —> V = 0,5.22,4 = 11,2 lít O2 chiếm 1/5 không khí nên: V không khí = 11,2.5 = 56 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP