Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp (Z) gồm ancol no hở đơn chức (A) và ankin (B) cần dùng 0,55 mol O2, thu được 0,4 mol CO2. Tìm công thức của ankin (B) và khối lượng của ankin (B): A.C2H2, 0,65gam B.C2H2, 1 gam C.C3H4, 0,65gam D.C3H4, 1gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ancol CnH2n+2O (a mol) và ankin CmH2m-2 (b mol) nO2 = 1,5na + b(1,5m – 0,5) = 0,55 nCO2 = na + mb = 0,4 —> 1,5nCO2 – nO2 = 0,5b = 0,05 —> b = 0,1 Do mb < 0,4 nên m = 2 hoặc 3 m = 2 —> mC2H2 = 2,6 m = 3 —> mC3H4 = 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP