Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na2CO3, BaCO3 và BaSO4 (chứa 5,4% C về khối lượng) vào nước dư thấy có 0,735m gam chất rắn Y không tan. Chia Y ra 2 phần bằng nhau. Hòa tan phần (1) trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có a gam chất rắn không tan. Hòa tan phần (2) trong dunh dịch HCl dư thấy 2,24 lit khí thoát ra (đktc) và b gam chất rắn không tan. Tỉ lệ a:b gần nhất là ? A. 1:1 B. 2:1 C. 5:2 D. 12:5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y, z là số mol Na2CO3, BaCO3 và BaSO4 trong X. nC = x + y = 5,4%(106x + 197y + 233z)/12 (1) mY = 197y + 233z = 0,735(106x + 197y + 233z) (2) Mỗi phần Y gồm BaCO3 (0,5y) và BaSO4 (0,5z) Phần 2 + HCl —> nCO2 = 0,5y = 0,1 (3) (1)(2)(3) —> x = 0,25; y = 0,2; z = 341/2330 a = 233(0,5y + 0,5z) = 40,35 b = 233.0,5z = 17,05 —> a : b = 2,367

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP